Minimalni broj pitanja u lekciji

Kada lekcija sadrži više od jedne Tabele Grana nastavnik bi trebao da postavi ovaj parametar. Njegova vrednost postavlja donju granicu na broj viđenih pitanja kada se računa ocena. Ovaj parametar ne prisiljava studente da odgovore toliko pitanja u lekciji (kolika je vrednost parametra)

Na primer, postavljanje ovog parametra na, recimo, 20, će osigurati da se daju ocene kao da su studenti videli najmanje ovaj broj pitanja. Uzmimo primer studenta koji gleda u jednu granu lekcije sa, recimo, 5 stranica i tačno odgovara na sva pridružena pitanja. Neka tada student odluči da završi lekciju (pretpostavka je da je ta opcija u "najvišem nivou" Tabele Grana). Ako je parametar ostao nepodešen, ocena studenta bi bila 5 od 5, tj. 100%. Ipak, ako podesimo parametar na 20 ocena studenta će se smanjiti na 5 od 20, tj. 25%. U slučaju da neki drugi student koji prolazi kroz sve grane i vidi, npr. 25 stranica i odgovori tačno na sva osim dva pitanja, onda će njegova ocena biti 23 od 25, tj. 92%.

Ako je ovaj parametar u upotrebi, onda bi otvarajuća stranica lekcije trebala reći nešto nalik:

U ovoj lekciji se od vas očekuje da pokušate odgovoriti na makar n pitanja. Možete odgovoriti i na više ukoliko želite. Ipak, ako odgovorite na manje od n pitanja vaša ocena će biti računata kao da ste odgovorili na svih n (gde su neodgovorena pitanja netačna).

Gde je očigledno "n" zamenjeno sa pravom vrednošću ovog parametra.

Kada je ovaj parametar postavljen studentima je rečeno koliko na pitanja su pokušali da odgovore i na koliko pitanja se od njih očekuje da daju odgovore

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English